Freitag, 10. Mai 2013

Renate Hirsch Giacomuzzi ist tot

Bozens bekannteste Society-Lady ist tot: Renate Hirsch Giacomuzzi ist in der Nacht auf Freitag gestorben.

stol